Vestbien

Nationalpark Vadehavets biavler forening

Hjælp

Hjælp til biavl.

Honningbiernes skadevoldere

Bifamilier kan angribes af bl.a. ondartet bipest, europæisk bipest, stenyngel, lille stadebille og tropilaelaps-mider, trakémide, varroamide, nosema, kalkyngel og en lang række af andre vira. Bekendtgørelsen om bekæmpelse af skadevoldere hos honningbier omfatter regler, som skal begrænse spredning af bisygdomme, herunder regler for flytning eller overtagelse af bifamilier efter attestation af en uddannet kyndig biavler.

Begræns skadevoldere

For at begrænse spredning af skadevoldere må flytning eller overdragelse af bier kun ske efter, at en kyndig biavler har synet bierne og udstedt en sundhedsattest. Desuden er det ikke er tilladeligt: at fodre bier i det fri; at anbringe honning, tavler og andet materiale, hvorfra smitte kan ske, når bier kan få adgang dertil; at flytte ubeboede bistader eller lade dem henstå på en sådan måde, at bier har adgang til dem, med mindre bistaderne er desinficeret; at opbevare brugte tavler, uafsmeltet voks, foder, eller honning på en sådan måde, at bier kan få adgang hertil; eller at anvende foder, der indeholder honning ved forsendelse af dronninger.

Bisværmefanger

Bisværmen kan vælge at bosætte sig alverdens steder. Ofte hvor bierne vil være til gene for mennesker, f.eks. i en hulmur, udhuse og lofter mv. 
Det er derfor altid en god ide at få en biavler til at hente bisværmen, det bør ikke vente til i morgen eller til i eftermiddag. Når først bidronningen har accepteret sit nye bo og er kravlet derind, kommer hun ikke godvilligt ud igen og bierne bliver hos hende.

Færre forgiftede bier

Hvordan man reagerer, ved mistanke om biforgiftning.

De registrerede tilfælde af honningbier forgiftet med insekticider er faldet med ca.95 procent siden begyndelsen af 1960erne. Nu registreres ca.10 tilfælde om året. Det går den rigtige vej for Danmarks honningbier. Færre og færre bier dør pga. forgiftninger fra landbrugets sprøjte-midler. Biavlere indsender hvert år døde bier til under- søgelse for forgiftning.

Det viser sig, at kun ca. halvdelen af de indsendte bier rent faktisk er forgiftede. Lej en Biavler. Flere afgrødeproducenter opnår et større udbytte, ved at leje en biavler til at komme og placere nogle bistader i nærmere aftalt periode.

Diagnosticering, forskning i bisygdomme, samt uddannelse og instruktion af biinspektører og kyndige biavlere varetages af gruppen Offentlig bisygdoms -bekæmpelse ved DJF.

Sygdomsmistanke!

Mistanke om ondartet bipest, stenyngel, lille stadebille, Tropilaelaps-mider eller trakémide skal straks anmeldes til biinspektøren eller DJF. Biinspektøren destruerer eller behandler angreb af ondartet bipest, stenyngel, lille stadebille eller Tropilaelaps-mider. Plantedirektoratet kan yde erstatning for behandlede eller dræbte bifamilier På Planteinfo under fanen biavl kan du bl.a. finde forskrift for undersøgelse og behandling af bi sygdomme.